REGULAMIN KONKURSU NA MINIATURĘ LITERACKĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM
MINI SAGA COMPETITION

1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim MINI SAGA COMPETITION (nazywany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcącyh nr 6 w Szczecinie (nazywane dalej „Organizatorem”) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych - w odrębnych kategoriach.

3. Zgłoszenie może mieć formę listowną lub mailową i musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły oraz oświadczenie o autorstwie utworu i klauzulę upoważniającą Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac według uznania Organizatora.

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden utwór, szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę uczniów.

5. Temat konkursu: “That's why I like the Internet!”. Prace biorące udział w Konkursie muszą być napisane w języku angielskim.

6. Mini saga jest miniaturą literacką i musi charakteryzować się cechami opowiadania (tzn. posiadać fabułę).

7. Kryteria oceny prac uwzględniają zgodność z tematem, bogactwo języka i innowacyjność.

8. Objętość pracy jest ściśle określona i musi wynosić dokładnie 50 słów. Prace nie spełniające tego warunku nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’ve są liczone jako jedno słowo).

9. Termin nadsyłania prac na Konkurs: 29 lutego 2012 roku.

10. Komisja konkursowa przyznaje 3 nagrody w każdej kategorii – słowniki języka angielskiego – ufundowane przez sieć księgarń POLANGO.

11. Laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie, które wraz z nagrodami rzeczowymi będą do odbioru w sekretariacie IX Liceum Ogólnokształcącego.

12.Nagrody należy odebrać do końca roku kalendarzowego.

13. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

14.Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa.

W imieniu organizatorów:
Maciej Wasielewski

nauczyciel języka angielskiego
w IX LO w Szczecinie

Copyright © Mini Saga Competition 2009-2012